ชวงโฮประเทศไทย

  ชวงโฮประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ค่านิยมชวงโฮที่มุ่งมั่นในการสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น  

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัทชวงโฮก่อตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน เมื่อปี พ.ศ. 2530 ด้วยปณิธาน

“เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
พร้อมโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้คนในสังคม”

ชวงโฮดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความจริงใจ ซื่อตรง และแบ่งปันเพื่อส่งมอบศรัทธาทั้ง 5 ประการให้แก่ผู้คนในสังคม อันได้แก่

  • มอบสุขภาพที่แข็งแรง
  • มอบความมั่นใจ
  • มอบความหวัง
  • มอบความสำเร็จ
  • มอบความผาสุก

ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทชวงโฮจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ชวงโฮทุกประเภทล้วนได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งนำเสนอ โอกาสทางธุรกิจเพื่อให้ผู้คนในสังคมมีความผาสุกในชีวิตอย่างแท้จริง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ โดยสาขาในแต่ละประเทศต่างยึดหลักปณิธานในการดำเนินงานเดียวกัน


ชวงโฮประเทศไทย

บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในหลักการส่งมอบศรัทธาทั้ง 5 ประการ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ค่านิยมของชวงโฮที่มุ่งมั่นในการสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทชวงโฮประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงของผู้ที่ทำธุรกิจชวงโฮมากมาย ปัจจุบันบริษัทชวงโฮประเทศไทย มีสาขา 3 แห่ง ได้แก่



บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขากรุงเทพมหานคร

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่
และศูนย์จำหน่ายสินค้า ประกอบด้วยห้องประชุม จุดบริการสินค้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการและซื้อสินค้า

ที่อยู่ 2922/124-5 ห้อง 320-1 ชั้น 3 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ + 66 (0) 2308 2330 โทรสาร + 66 (0) 2308 2329




บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาหาดใหญ่

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วในภาคใต้
ต่อมามีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ชวงโฮประเทศไทย จึงได้เปิดอาคารสำนักงาน
และศูนย์จำหน่ายสินค้า บริษัท ชวงโฮ สาขาหาดใหญ่แห่งใหม่ขึ้น เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 2,000 ตารางเมตร

ภายในประกอบด้วยศูนย์จำหน่ายสินค้า ห้องประชุมสำหรับกลุ่มย่อย และห้องประชุมขนาดใหญ่
เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาของสมาชิกชวงโฮ การออกแบบพื้นที่ใช้สอยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกชวงโฮ และเพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมเพื่อเรียนรู้ ต่อยอด และพัฒนากลุ่มองค์กรของสมาชิกชวงโฮ

ที่อยู่ 229 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์/โทรสาร +66 (0) 7422 1070




บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขานครศรีธรรมราช

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 349 ตารางเมตร
ประกอบด้วยศูนย์จำหน่ายสินค้า และห้องประชุมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการ

ที่อยู่ 345 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์/โทรสาร +66 (0) 7584 1198