บริษัท ชวงโฮเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขากรุงเทพมหานคร
สาขาหาดใหญ่
สาขานครศรีธรรมราช

345 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์/โทรสาร +66 (0) 7584 1198