สวนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพรเห็ดหลินจือ

  ฟาร์มเพาะปลูกเห็ดหลินจือระบบปิดควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูกขั้นสูง
เพื่อให้ได้เห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์สูงและหลากหลาย  ฟาร์มเพาะปลูกเห็ดหลินจือระบบปิด

การเพาะปลูกเห็ดหลินจือให้มีคุณภาพดีและผลผลิตสูงนั้นควรกระทำภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและมีเทคโนโลยีการเพาะปลูกแบบมืออาชีพขั้นสูง เพราะการเพาะปลูกเห็ดหลินจือแบบโรงเรือนดั้งเดิมนั้น จะถูกจำกัดด้วยการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และสภาวะทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพภูมิอากาศของโลกที่ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของเห็ดหลินจือ เพื่อลดข้อจำกัดจากปัจจัยทางธรรมชาติ และเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่มีความแน่นอน สม่ำเสมอ และที่สำคัญเพื่อคงคุณภาพของเห็ดหลินจือ กลุ่มบริษัทชวงโฮจึงได้ก่อตั้งทีมวิจัยเพื่อศึกษาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ดอกเห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์สูงและหลากหลาย โดยลงทุนสร้างสวนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพรเห็ดหลินจือซึ่งเป็นฟาร์มระบบปิดที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ทำให้ได้เห็ดหลินจือซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพต่อไป โดยฟาร์มเพาะปลูกเห็ดหลินจือระบบปิดนั้นประกอบด้วย


โครงสร้างโรงเรือนที่แข็งแรง

โครงสร้างโรงเรือนที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กกล้าที่แข็งแกร่ง สามารถป้องกันสนิม และป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว และพายุ ทำให้สามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือต่อไปได้


เทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เห็ดหลินจือเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 18-30 องศาเซลเซียส ความชื้น 85-95% ดังนั้น ทุกขั้นตอนในฟาร์มระบบปิดจึงถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถตรวจสอบและควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือน ได้ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และแสงแดดภายในโรงเรือน ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าเห็ดหลินจือจะได้รับการดูแลและเจริญเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด
พัดลมระบายอากาศ

การติดตั้งพัดลมระบายอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน เมื่อภายในโรงเรือนมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป พัดลมระบายอากาศจะเริ่มทำงาน เพื่อถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือ นอกจากนี้ยังช่วยกระจายอากาศที่ร้อนและเย็นที่ต่างกันภายในโรงเรือนให้สมดุลด้วย


เครื่องเพิ่มอุณหภูมิ

เมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลง เครื่องเพิ่มอุณหภูมิ (Heater) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะทำงานอย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ความอบอุ่นตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ดังนั้นภายในโรงเรือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล จึงทำให้เห็ดหลินจือสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ


ระบบกำแพงน้ำ

ระบบกำแพงน้ำนี้จะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ได้มาตรฐานตามระบบควบคุมความชื้นภายในโรงเรือน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จะสั่งให้กำแพงน้ำทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นภายในโรงเรือน จึงเป็นหลักประกันว่าเห็ดหลินจือจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพดี


ระบบรดน้ำแบบสเปรย์เคลื่อนที่

ถ้าอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินไปหรือความชื้นต่ำเกินไป ระบบรดน้ำแบบสเปรย์เคลื่อนที่จะรดน้ำภายในโรงเรือนอย่างอัตโนมัติแบบทั่วถึงและสม่ำเสมอทั่วโรงเรือน ทำให้เห็ดหลินจือเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพดี โดยอุปกรณ์และการทำงานของระบบนี้ได้รับการทดสอบและรับรองคุณภาพจากกระทรวงเกษตรไต้หวันหลังคากันแดดแบบหลายชั้น

เนื่องจากในแต่ละขั้นของการเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือนั้น มีความต้องการระดับแสงแดดที่แตกต่างกัน เช่น ช่วงที่เจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดหลินจือ จะต้องการแสงแดดเพิ่มขึ้น ดังนั้นหลังคากันแดดแบบหลายชั้นนี้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติโดยการควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขความแรงของแสงแดด ซึ่งช่วยป้องกันรังสียูวี ป้องกันแรงลม ฝน และที่สำคัญยังสามารถช่วยควบคุมความแรงของแสงแดดภายในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้เห็ดหลินจือสามารถเจริญเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์ที่สุดสถานีตรวจสภาพอากาศ

การติดตั้งสถานีตรวจสภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน ทำให้สามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำ หากพบสภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ จะมีการส่งข้อมูลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ และมีสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าภายในโรงเรือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ และฤดูกาลที่แปรปรวนจากภายนอกโรงเรือนจะเห็นได้ว่าฟาร์มระบบปิดนี้มีความสมบูรณ์แบบ และเป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานทางเทคโนโลยีสำหรับการเพาะปลูกเห็ดหลินจือในระดับอุตสาหกรรม เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเห็ดหลินจือ ปราศจากการรบกวนจากภัยธรรมชาติ และมลภาวะภายนอก ทำให้ได้เห็ดหลินจือซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีความสมบูรณ์และคุณภาพสูง รวมทั้งมีผลผลิตที่สม่ำเสมอ เพื่อจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือชั้นยอดที่โรงงานหยงเคี่ยนต่อไป