กลุ่มบริษัทชวงโฮ

ชวงโฮดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความจริงใจ ซื่อสัตย์
และแบ่งปัน โดยมุ่งเน้นการสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น