สถาบันวิจัย และพัฒนาของกลุ่มบริษัทชวงโฮ

  กลุ่มบริษัทชวงโฮทุ่มเทในการวิจัย และพัฒนา
  เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้คนในสังคม  


สถาบันวิจัย และพัฒนา

สถาบันวิจัย และพัฒนาของกลุ่มบริษัทชวงโฮมีการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มาใช้ในการศึกษาวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในทุกขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

  1. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆ
  2. พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์
  3. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สถาบันวิจัย และพัฒนาประกอบด้วยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทางชีวภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่าด้วยเห็ดหลินจือ ซึ่งมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาในด้านการศึกษา วิจัย และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีทางชีวภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาสายพันธุ์เห็ดหลินจือ และฟาร์มทดลองเห็ดหลินจือในร่ม และสถาบันค้นคว้าวิจัยและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเห็ดหลินจือมายาวนานที่ทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นเลิศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ มีหน้าที่หลักในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบคือ ‘เห็ดหลินจือ’ สายพันธุ์ใหม่ๆ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆ จากการนำเห็ดหลินจือสายพันธุ์ที่มีสารออกฤทธิ์สูงมาผ่านกระบวนการสกัด และนำสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้มาทำให้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งค้นหาวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือประเภทต่างๆ ขณะเดียวกันก็นำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือการวิจัย และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์อันทันสมัย พร้อมทั้งอุปกรณ์การทดสอบที่มีความละเอียดแม่นยำ

ศูนย์พัฒนาสายพันธุ์เห็ดหลินจือ และฟาร์มทดลองเห็ดหลินจือในร่ม

มีหน้าที่หลักคือการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดหลินจือชั้นดีที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์สูง และสามารถเพาะปลูกได้ในปริมาณที่มาก แล้วจึงนำมาศึกษาต่อโดยการเพาะปลูกในฟาร์มทดลองเห็ดหลินจือในร่ม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่จำเป็น และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกเห็ดหลินจือในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตอีกด้วย

ภารกิจของศูนย์แห่งนี้เริ่มตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรรวบรวมเห็ดหลินจือสายพันธุ์ต่างๆมาวิจัย แล้วนำมาทดลองเพาะปลูก ตลอดจนการทดสอบ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารออกฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอนของการเจริญเติบโต โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และแม่นยำในการวิเคราะห์ และทดสอบสารออกฤทธิ์ จนกระทั่งสามารถพัฒนาสายพันธุ์เห็ดหลินจือได้มากกว่า 60 สายพันธุ์

สถาบันค้นคว้าวิจัย และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

เป็นหน่วยงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวเคมี เคมี และวิทยาศาสตร์ทางอาหารที่มีความสามารถโดดเด่นในประเทศไต้หวัน และพรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงนับได้ว่าเป็นสถาบันค้นคว้าวิจัยและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชั้นแนวหน้าของไต้หวัน

ศูนย์ควบคุมคุณภาพ เป็นศูนย์ตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ ตั้งแต่การเพาะปลูกเห็ดหลินจือ การสกัดสารออกฤทธิ์ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยรวบรวมเครื่องมือขั้นสูงที่ใช้ในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน

  1. เครื่อง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ใช้วิเคราะห์ส่วนประกอบของสารต่างๆ เช่น โพลีแซคคาไรด์ ไตรเทอร์พีนอยด์ และอะดิโนไซด์ ในวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ 
  2. เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AA) ใช้วิเคราะห์แร่ธาตุต่างๆ เช่น โลหะหนัก เจอร์เมเนียม แคลเซียม โซเดียม ในวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
  3. เครื่อง Photodiode Array Detector ใช้ตรวจสอบรูปแบบ และโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบในเห็ดหลินจือ โดยการวิเคราะห์หาปริมาณสารไตรเทอร์พีนอยด์จากกราฟ 3 มิติ
  4. เครื่อง Fourier-Transform Infrared Spectrophotometer ใช้ค้นหาโครงสร้างสารประกอบของผลิตภัณฑ์ และปริมาณของสารประกอบ เพื่อแสดงส่วนประกอบทางเคมีของสารเหล่านั้น
  5. เครื่อง GC (Gas Chromatography) ใช้ทดสอบการปนเปื้อนของสารระเหย และสารกันบูด ในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ 
  6. เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer ใช้วิเคราะห์หาปริมาณของสารประกอบในผลิตภัณฑ์ เช่น ปริมาณสารโพรลีน (Proline) ในเกสรดอกไม้


นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออันทันสมัยอีกมากกว่า 30 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการวิจัย พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ และวิเคราะห์สารประกอบต่างๆในเห็ดหลินจือ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง