วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  ส่งมอบสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ความมั่นใจอันแรงกล้า
ความหวังอันเรืองรอง ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความผาสุกที่สมบูรณ์ให้แก่มวลมนุษยชาติ  
ชวงโฮได้หล่อหลอม “วัฒนธรรมครอบครัว” เข้ากับ “ความศรัทธา ทั้ง 5 ประการ” เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นแบบฉบับของชวงโฮ และเพื่อเป็นรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจชวงโฮ วัฒนธรรมชวงโฮยังได้หลอมรวมคนในครอบครัวให้ห่วงใย เอื้ออาทร และดูแลซึ่งกันและกัน ชาวชวงโฮซึ่งยึดมั่นในศรัทธาทั้ง 5 ประการ จึงพร้อมที่จะถ่ายทอด และส่งมอบสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ความมั่นใจอันแรงกล้า ความหวังอันเรืองรอง ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความผาสุกที่สมบูรณ์ให้แก่มวลมนุษยชาติ

ชวงโฮได้บ่มเพาะศรัทธาทั้ง 5 ประการซึ่งยึดมั่นและสนับสนุนแนวคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืน จนกลายเป็นค่านิยมองค์กร และชาวชวงโฮไม่เคยหยุดนิ่งที่จะแบ่งปันค่านิยมนี้ ซึ่งเป็นค่านิยมที่พร้อมจะส่งมอบความปรารถนาดีให้แก่ผู้คนในสังคมตลอดไป


ส่งมอบศรัทธา 5 ประการ
มอบสุขภาพ

ชวงโฮให้ความสำคัญกับสุขภาพ
โดยถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นสมาชิกในครอบครัวชวงโฮและผู้คนในสังคม มีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางใจ เพราะเราเชื่อว่าเมื่อร่างกายองค์รวมแข็งแรง จะส่งผลให้เรามีความเชื่อมั่น และมองโลกอย่างสดใสและงดงามมากขึ้น


มอบความมั่นใจ

ธุรกิจชวงโฮที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพจะช่วยให้ชาวชวงโฮค้นพบ และดึงศักยภาพที่แท้จริงภายในออกมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้โอกาสมากมายในการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวสู่ความสำเร็จ ทำให้ชาวชวงโฮมีความมั่นใจในตัวเองที่จะทำความฝันให้กลายเป็นจริง อีกทั้งสร้างความหวังที่จะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์


มอบความหวัง

ชวงโฮให้เส้นทางในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ชาวชวงโฮสามารถที่จะเรียนรู้และแบ่งปันซึ่งกันและกันได้ ที่นี่ไม่ได้มองเห็นเฉพาะวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
แต่เรามองเห็นอนาคตที่สดใสเรืองรอง เมื่อผนวกเข้าด้วยกันทำให้ชาวชวงโฮ
สามารถสร้างความหวังในชีวิตให้เป็นจริง


มอบความสำเร็จ

ชวงโฮได้สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรเพื่อส่งเสริมให้ชาวชวงโฮมีทัศนคติทางบวก ชวงโฮจึงเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยคนที่มีใจมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจน จากการประพฤติง่ายๆ คือ ‘คิดดี’‘พูดดี’ และ ‘ทำดี’
จนกลายเป็นอุปนิสัยที่ดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
จนก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มอบความผาสุก

ชวงโฮพร้อมที่จะเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต ในระหว่างทางที่ชาวชวงโฮโบยบินไขว่คว้าความฝันอย่างจริงจังและทุ่มเท ด้วยค่านิยมของชาวชวงโฮที่จะส่งมอบและแบ่งปันความปรารถนาดีให้แก่บุคคลที่อยู่รอบข้าง ทำให้ชาวชวงโฮไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เมื่อวันที่ความสมบูรณ์ในชีวิตมาถึงชาวชวงโฮ
ซึ่งรายล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรมากมายก็จะเปี่ยมด้วยความปิติยินดีอย่างสุขล้น