โรงงานหยงเคี่ยน

ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลมาตรฐานระดับสากล

โรงงานหยงเคี่ยนก่อตั้งในปี ค.ศ.1993 บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ อีกทั้งผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ได้แก่

  • การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 9002 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998
  • โรงงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันระบบมาตรฐานสากลในปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพของไต้หวัน (TQF) จาก Food Industry Research and Development Institute (FIRDI)โรงงานหยงเคี่ยนมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจืออย่างมืออาชีพ เนื่องจากมีเทคนิคที่พิเศษในการผลิตแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำในการควบคุมกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์อันทรงประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือออกมา เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดสายการผลิต

กระบวนการสกัด 2 ขั้นตอน

จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า สารออกฤทธิ์ที่สำคัญในเห็ดหลินจือได้แก่ สารไตรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenoid) สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) และสารอะดิโนไซด์ (Adenoside)โดยสารออกฤทธิ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันจึงจำเป็นต้องใช้กรรมวิธีในการสกัดที่ต่างกัน จึงจะสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้อย่างครบถ้วน โดยสารไตรเทอร์พีนอยด์ซึ่งเป็นสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กจะสูญสลายได้ภายใต้อุณหภูมิสูง ดังนั้น ในขั้นตอนการสกัดสารไตรเทอร์พีนอยด์จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำ ขณะที่สารโพลีแซคคาไรด์ และสารอะดิโนไซด์ ซึ่งละลายในน้ำจะสกัดออกมาด้วยการใช้อุณหภูมิสูง การสกัดสารออกฤทธิ์ทั้งสองขั้นตอนจะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์จากเห็ดหลินจือที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสม่ำเสมอ
การทำให้บริสุทธิ์

คุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือในการบำรุงร่างกายมาจากสารออกฤทธิ์ที่หลากหลาย และปริมาณสูง ด้วยเทคนิคการสกัดสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสกัดสารออกฤทธิ์ได้ปริมาณสูง และหลากหลาย

สำหรับการทำให้บริสุทธิ์เป็นอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ เนื่องจากเป็นการคัดแยกสารออกฤทธิ์เฉพาะอย่างออกมาซึ่งสารออกฤทธิ์เฉพาะอย่างจะมีประสิทธิภาพ ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเห็ดหลินจือที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์จึงมีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง และสามารถบำรุงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การทำให้เข้มข้นภายใต้อุณหภูมิต่ำในระบบสูญญากาศ

สารออกฤทธิ์สำคัญที่ได้จากกระบวนการสกัดทั้งสองขั้นตอนอาจสูญสลายได้ จึงจำเป็นต้องนำเห็ดหลินจือที่ผ่านกระบวนการสกัดมาทำให้เข้มข้นภายใต้อุณหภูมิต่ำในระบบสูญญากาศ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สารออกฤทธิ์เสื่อมสลาย

นอกจากนี้การนำสารสกัดจากเห็ดหลินจือเหลวเข้มข้นมาตรวจสอบคุณภาพในห้องตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีความแม่นยำ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีสารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือครบถ้วนทั้งปริมาณ และคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ก่อนจะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพ จนได้รับการรับรองทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพในกระบวนการผลิตระดับสากล


กรรมวิธีการทำให้แห้ง

กรรมวิธีการทำให้แห้งโดยกระบวนการฟรีซดรายด์ (Freeze Dried) เป็นการนำเอาเห็ดหลินจือเหลวสกัดเข้มข้นมาผ่านอุณหภูมิที่ต่ำติดลบจนของเหลวเกิดการจับตัวแข็งขึ้น จากนั้นจึงผ่านเข้าสู่กระบวนการระเหิดภายใต้ระบบสูญญากาศจนทำให้กลายเป็นเห็ดหลินจือผง เป็นการคงสภาพสารออกฤทธิ์ที่ได้จากการสกัดเห็ดหลินจือไว้ได้

จากเห็ดหลินจือกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆที่ได้มาตรฐานต้องผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้สารออกฤทธิ์ที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารโพลีแซคคาไรด์ สารไตรเทอร์พีนอยด์ และสารอะดิโนไซด์เสื่อมสลายในระหว่างการผลิต ขณะเดียวกันยังมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงมีสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆคงสภาพตลอดอายุของผลิตภัณฑ์